บริการตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ ( CPA ) ที่มีประสบการณ์การตรวจสอบมายาวนาน   ดำเนินการตรวจสอบ
ด้วยมาตรฐานการสอบบัญชี

บริการด้านอื่นๆ

บริการขออนุญาตยื่นแบบและงบการเงินทางอินเตอร์เน็ตที่กรมสรรพากร, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานประกันสังคม บริการเป็นตัวแทนติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น

บริษัทยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำ เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด สำหรับลูกค้าที่ผิดพลาดจากกรณีดังนี้
  • กรณีลูกค้าไม่จัดทำและนำส่งงบการเงิน
  • กรณีได้รับหมายเรียกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • กรณีได้รับหมายเรียกจากกรมสรรพากร
  • กรณีได้รับหมายเรียกจากสถานีตำรวจประจำท้องที่

สอบถามรายละเอียดโทร
086-0317255

Call Now Buttoncall