บริการจดทะเบียน

•   จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (เอกสารที่ต้องใช้)
•   จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
•   จดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี
•   จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนแปลงอำนาจ
•   เปลี่ยนแปลงที่อยู่
•   เปลี่ยนแปลงกรรมการ เช่น จำนวนกรรมการ กรรมการเข้า-ออก กรรมการเปลี่ยนชื่อ
   เป็นต้น
•   เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
•   เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
•   เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
•   เปลี่ยนแปลงทุน เช่น เพิ่มทุน ลดทุน
•   เปลี่ยนแปลงอื่นๆ
•   บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

• จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารที่ต้องใช้
• จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มต่างๆ เช่น ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็นต้น
• จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

จดทะเบียนกองทุนเงินทดแทน และขึ้นทะเบียนประกันสังคม เอกสารที่ต้องใช้

สอบถามรายละเอียดโทร
086-0317255

Call Now Buttoncall