บริการจดทะเบียน

• จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (เอกสารที่ต้องใช้)
• จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
• จดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี
• จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนแปลงอำนาจ
o เปลี่ยนแปลงที่อยู่
o เปลี่ยนแปลงกรรมการ เช่น จำนวนกรรมการ กรรมการเข้า-ออก กรรมการเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น
o เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
o เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
o เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
o เปลี่ยนแปลงทุน เช่น เพิ่มทุน ลดทุน
o เปลี่ยนแปลงอื่นๆ
บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

• จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารที่ต้องใช้
• จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มต่างๆ เช่น ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็นต้น
• จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

จดทะเบียนกองทุนเงินทดแทน และขึ้นทะเบียนประกันสังคม เอกสารที่ต้องใช้

สอบถามรายละเอียดโทร
086-0317255

Call Now Buttoncall