สรรพากรสาส์นออนไลน์พฤษภาคม


เรื่องเด่น พฤษภาคม 2563

1 ระยะเวลาและอายุความ อย่ามองข้ามภาระภาษี
2 ความรับผิดในหนี้ภาษีอากรกรณีนิติบุคคลเสร็จสิ้นการชำระบัญชีแล้ว
3 ฎีกาภาษี : การอุทธรณ์คำสั่งไม่คืนเงินภาษีอากร ต้องอุทธรณ์ต่อผู้ใด
4 ไขข้อข้องใจ Big Data Analytics กับธุรกรรมทางการเงิน
5 รอบรู้เรื่องบัญชีและภาษี : มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้น
6 คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร : มาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

สรรพากรสาส์นออนไลน์กรกฎาคม

เรื่องเด่น เดือนกรกฎาคม 2563

1 เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2 ภาษีธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม : ความท้าทายของกรมสรรพากร (ตอน1)
3 ฎีกาภาษี : การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องออกให้แก่ผู้ใด?
4 รอบรู้เรื่องบัญชีและภาษี : เมื่อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตีราคาเพิ่มได้
5 คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร : การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สรรพากรสาส์นออนไลน์มิถุนายน

เรื่องเด่น มิถุนายน 2563

1 รู้ครบประเภทภาษี กรณีตั๋วเงิน
2 โทษทางแพ่งและอาญา กรณีออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ
3 ฎีกาภาษี : ปัญหารายการในใบกำกับภาษี
4 รู้ทันการใช้สิทธิในวิกฤติ COVID – 19
5 รอบรู้เรื่องบัญชีและภาษี : ว่าด้วยมูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
6 คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร : สารพันปัญหาการขอคืนเงินภาษี