เรื่องเด่น พฤษภาคม 2563

1 ระยะเวลาและอายุความ อย่ามองข้ามภาระภาษี
2 ความรับผิดในหนี้ภาษีอากรกรณีนิติบุคคลเสร็จสิ้นการชำระบัญชีแล้ว
3 ฎีกาภาษี : การอุทธรณ์คำสั่งไม่คืนเงินภาษีอากร ต้องอุทธรณ์ต่อผู้ใด
4 ไขข้อข้องใจ Big Data Analytics กับธุรกรรมทางการเงิน
5 รอบรู้เรื่องบัญชีและภาษี : มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้น
6 คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร : มาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

Call Now Buttoncall