เรื่องเด่น เดือนกรกฎาคม 2563

1 เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2 ภาษีธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม : ความท้าทายของกรมสรรพากร (ตอน1)
3 ฎีกาภาษี : การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องออกให้แก่ผู้ใด?
4 รอบรู้เรื่องบัญชีและภาษี : เมื่อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตีราคาเพิ่มได้
5 คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร : การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Call Now Buttoncall