บัญชีและภาษี

บริการจัดทำบัญชีและภาษี

• จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53)
• จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
• จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51)
• จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม
• จัดทำและยื่นแบบรายงานค่าจ้างประจำปี (ภงด.1ก, กท.20, กท.26)
• จัดทำบัญชี สมุดรายวันและแยกประเภทตามกฎหมาย
• จัดทำรายงานภาษีขาย, รายงานภาษีซื้อ
• ฟรี ปรึกษาปัญหาด้านภาษี ต่างๆ

บริการปิดงบการเงิน

• จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) ที่กรมสรรพากร
• จัดทำและนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• จัดทำและนำส่งแบบนำส่งงบการเงิน ส.บช.3 และบอจ.5 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีฟรี

สอบถามรายละเอียดโทร
086-0317255

call